"
باسمه تعالی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان  به شماره ثبت 11001 و شناسه ملی 10260320636                                                                                      

                                                                                                تاریخ انتشارآگهی :20/04/1402

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان،دعوت بعمل می آید،در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول،که راس ساعت 10:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 12/05/1402 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، درمحل دفتر شرکت تعاونی، به نشانی: خیابان اشراق شمالی،کوچه ستاره(شماره 4)،ساختمان مهندسی،واحد 101 ، تشکیل می شود،با در دست داشتن کارت شناسایی حضور بهم رسانید و یا وکیل/ نماینده خود را کتبا معرفی نمایید.

*        ضمنا به اطلاع می رساند به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی،تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی،می بایست به همراه نماینده خود، حداکثر تا تاریخ 11/05/1402،در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از  احراز هویت و تایید وکالت،برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند.

*        دستور جلسه:

1 - ارائه گزارش هیأت مدیره و بازرسان  شرکت تعاونی.

2 - ارائه گزارش حسابرسی توسط موسسه حسابرسی آیین ترازآریا .

3 - طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 29/12/1401 و تصویب بودجه پیشنهادی سال جاری شرکت.

4- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی.

4 - انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسان.

5 - اتخاذ تصمیم در خصوص حق الزحمه و پاداش هیأت مدیره و بازرسان مربوط به پروژه ها.

6 - تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی.

7-تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکتی

*         به موجب ماده 2 دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها،داوطلبان تصدی سمت بازرسی،حداکثر ظرف مدت یک هفته، از تاریخ انتشار آگهی دعوت،فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.

                                           هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان


© 2019 - کلیه حقوق متعلق به شرکت تعاونی مسکن کارکنان نظام مهندسی ساختمان اصفهان  است.
Top